Taneční obor

Nabídka studia

Taneční obor v Náchodě má již dlouholetou tradici a může se pochlubit řadou ocenění z celostátních soutěží a tanečních festivalů. Žáky můžete vidět na pravidelných vystoupeních, předtančeních, přehlídkách, organizujeme i taneční programy pro žáky MŠ, ZŠ, pravidelná letní soustředění a zájezdy do divadel.

V přípravné taneční výchově se děti učí ovládat správné držení těla, koordinaci, prostorové a hudební cítění. Poznávají a ovládají jednotlivé části těla, učí se orientovat v hudbě a prostoru. Pomocí motivace se rozvíjí jejich přirozená tvořivost.

Taneční průprava rozvíjí správné držení těla, zvyšuje celkovou pohyblivost a rozsah pohybů, pružnost, obratnost a koordinaci.

Současný tanec pomocí různých technik (Limon, Graham, Duncan) rozvíjí taneční techniku, dynamiku, práci s centrem těla, prohlubuje prostorové a hudební cítění.

Klasická taneční technika upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové kázni, vytrvalosti a vůli.

Lidový tanec učí zvládnout základní kroky a formy českých a moravských lidových tanců a tanečních her.

Taneční praxe vede děti k využívání nabytých pohybových dovedností v praxi, rozvíjí pohybovou paměť (vazby a variace), uvolňuje tvořivé schopnosti žáků, hledá pohyb pro vyjádření různých stylů hudby a vlastních námětů dětí. Formou veřejných vystoupení vede děti ke zvyšování sebevědomí a zodpovědnosti.

Přijímací zkoušky

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání přijímací zkoušky. Řádný termín přijímací zkoušky je vždy na přelomu května a června (viz Kalendář akcí).

Při zkoušce je každý uchazeč hodnocen jednotlivě za účasti 3 členné zkušební komise. Ta ohodnotí každou zkoušenou oblast zvlášť, stupnicí A, B, C, kdy A je nejlepší výkon. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy na základě doporučení zkušební komise.

Pro přijetí do tanečního oboru jsou u dětí rozhodující tato kritéria:

 • pohybové dispozice
 • hudební cítění
 • rytmus

Ke zkoušce je zapotřebí adekvátní cvičební úbor.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 3 dnů ve vstupním foyer ZUŠ. Nepřijatí uchazeči mají šanci na přijetí ještě během června či září poté, co současní či nově přijatí žáci nepotvrdí svůj nástup ke studiu.

Nástup do studia

Přijatí žáci se v prvním týdnu měsíce září dostaví k domluvě rozvrhu hodin (každý den od 13:00 do 17:00 hodin).

Přípravné studium (5 – 7 let)

 • Doporučený věk pro přípravné studium tanečního oboru I. stupně ZUŠ je od 5 do 7 let.
 • Výuka probíhá 1x týdně 45 – 65 minut.

Základní studium I. stupně tanečního oboru (7 – 14 let)

V 1. a 2. ročníku jsou vyučovány předměty (2 hodiny týdně):

 • Taneční průprava
 • Taneční praxe – dětské folklorní a taneční hry

Ve 3. ročníku jsou vyučovány předměty (2 – 3 hodiny týdně):

 • Současný tanec – zahrnuje i základy klasického baletu a lidového tance
 • Taneční praxe

Ve 4. až 7. ročníku jsou vyučovány předměty (3,5 – 4,5 hodiny týdně):

 • Současný tanec – duncan technika, základy klasického baletu
 • Taneční praxe

Základní studium II. stupně tanečního oboru (14 – 18 let):

1. – 4. ročník – vyučované předměty (3 hodiny týdně):

 • Současný tanec – techniky duncan, graham, jazzový a muzikálový tanec
 • Taneční praxe