ZUŠ

Správa a zpracování osobních údajů v ZUŠ Náchod

Osobní údaje v ZUŠ Náchod spravujeme a zpracováváme v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních ůdajů a GDPR pouze na základě právních předpisů nebo na základě souhlasu subjektu údajů (žák, zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy).

Zpracování osobních údajů může být také na základě veřejného zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Souhlas subjektu údajů (zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy) musí být informovaný, konkrétní a písemný a správce osobních údajů je povinen získat jej ještě předtím, než zpracování osobních údajů zahájí, a také je povinen jej po celou dobu zpracování prokázat. Souhlas se zpracováním osobních údajů vydává zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák.

Osobní údaje

Osobní údaje zpracovávané na základě §22, §28, §29 a §49 Školského zákona č. 561/2004 Sb.

 • Školní matrika,
 • doklady o přijímání žáků, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • třídní kniha,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky.

Osobní údaje zpracovávané ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

 • Předávání údajů orgánům státní správy (MŠMT, ČŠI, krajský úřad, zřizovatel).

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu, který lze bez udání důvodu odvolat.

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích s uvedením kombinací nezbytně nutných údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa, škola, třída, obor, studijní zaměření, ročník, soutěžní kategorie,
 • seznamy žáků na soutěžích,
 • seznamy zákonných zástupců pro Spolek rodičů a přátel ZUŠ Náchod (jméno, příjmení a podpis na prezenční listině),
 • seznamy žáků s uvedením zdravotní pojišťovny a zdravotního stavu na mimoškolní akce,
 • audio záznam, video záznam za účelem propagace ZUŠ,
 • fotografie za účelem propagace ZUŠ (např. web školy, noviny),
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl dětí na výstavách,
 • písemnosti a jiné projevy osobní povahy žáka, použité za účelem prezentace, propagace a informování o aktivitách školy,
 • zveřejnění výsledků soutěží na webu ZUŠ

Z praktického hlediska je nemožné se neustále obracet přes informované souhlasy na zákonné zástupce nebo konzultovat každý jeden případ s pověřencem, aby se mohlo pracovat s těmito údaji. Škola musí především plnit cíle výchovy a vzdělávání a vytvořit takový systém ochrany osobních údajů, aby plnění zákonných povinností v oblasti osobních údajů nebylo na úkor výchovy a vzdělávání.

Subjekty a jejich zákonní zástupci, jejichž osobní údaje jsou školou zpracovávány, se v případě potřeby mohou obracet na „pověřence“ pro správu osobních údajů.

Informovaný souhlas žáka/zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů (PDF ke stažení).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v ZUŠ Náchod: Mgr. Oksana Ciporenko (ciporenko@zusnachod.cz).