ZUŠ

Co je ZUŠ?

Základní umělecké školy poskytují mimořádně kvalitní vzdělání. Proč?

Hlavním cílem ZUŠ je umělecký rozvoj široké veřejnosti. ZUŠ je jediným zařízením soustavně připravujícím talentované studenty pro další studium na konzervatořích, středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením. Je proto nepostradatelným základním článkem v posloupnosti ZUŠ - konzervatoře - vysoké umělecké školy.

Výuka v ZUŠ má pevná pravidla, jejichž dodržování je přísně kontrolováno Českou školní inspekcí:

  • Pedagogové ZUŠ musejí splňovat požadavek na vysokou odbornou způsobilost
  • Základem studia v ZUŠ je individuální výuka - tj. na jedné vyučovací hodině se učitel věnuje pouze jednomu, výjimečně dvěma až třem žákům
  • Individuální vyučování je důsledně propojeno s kolektivní a skupinovou výukou v dalších předmětech (hudební nauka, obligátní klavír, komorní a souborová hra, komorní zpěv a další).
  • Vyučování v ZUŠ se řídí závaznými učebními plány a osnovami, které přesně stanovují rozsah a obsah výuky.

ZUŠ nerozvíjí pouze schopnost ovládat hru na hudební nástroj, pohybové dovednosti, sluch a rytmické čí výtvarné cítění. Vkládá do lidských hodnot radost, trému, chuť se předvést a v neposlední řadě cit a řád, a to má ze společenského hlediska velký morální význam, jak v profesionální, tak na amatérské úrovni. Duševní bohatství odchází až se svým nositelem, pokud ho dokáže předat dál, tak se nemusíme o budoucnost lidské společnosti obávat.

Důležitost uměleckého vzdělání pro harmonický rozvoj osobnosti si uvědomuje stát i zřizovatelé škol, proto výuku v ZUŠ významným způsobem finančně dotují. Díky těmto dotacím se žáci podílejí na úhradě nákladů pouze symbolicky.

Český systém základních uměleckých škol je v celosvětovém měřítku naprosto unikátní a je proto častým předmětem obdivu zahraničních expertů.