Dramatický obor

Nabídka studia

Literárně dramatický obor se na škole po dlouhé pauze vyučuje 7. rokem. Cílem výuky je seznámit žáky se základy divadelního řemesla, od pohybu, přes poznatky rétorické, slovesné, improvizační, práci s fantazií a emocemi. Obor se zabývá různými uměleckými disciplínami - přednesem, hlasovou výchovou, dějinami divadla a v neposlední řadě prací s dramatickým textem.

Každoročně se vybraní žáci účastní recitačních soutěží a ve spolupráci s ostatními obory vystupují v Divadle Dr. J. Čížka Náchod v rámci vánočních a letních koncertů, kde skvěle reprezentují dějovou linku. Tradicí se také již stalo letní divadelní soustředění v Plasnicích.

Přípravná dramatická výchova

 • Prostřednictvím rytmických, pohybových, mluvních cvičení se děti učí vzájemně si naslouchat, respektovat se a aktivně se účastnit společné dramatické hry.

I. stupeň základního studia (8–14 let)

 • 1. a 2. ročník je věnován komplexní dramatické průpravě, – seznámení s improvizací, pohybu na jevišti a základy správného hlasového projevu.
 • Studium ve 3. – 6. ročníku navazuje na elementární dovednosti získané v komplexní dramatické průpravě, upevňuje je a rozvíjí. Přibývá navíc předmět recitace – kde se učí základy verše a samostatného slovního i dramatického projevu.

Přípravná výuka před II. stupněm

 • Přípravná výuka je určena zájemcům, kteří neprošli výukou I. stupně. Zahrnuje předměty dramatika a slovesnost, pohyb a přednes.

II. stupeň základního studia (14–18 let)

 • Připravuje žáky na samostatnou uměleckou činnost (amatérskou nebo profesionální) nebo na využití získaných mluvních a improvizačních technik při jakémkoli povolání.

Přijímací zkoušky

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání přijímací zkoušky. Řádný termín přijímací zkoušky je vždy na přelomu května a června (viz Kalendář akcí).

Při zkoušce je každý uchazeč hodnocen jednotlivě za účasti 3 členné zkušební komise. Ta ohodnotí každou zkoušenou oblast zvlášť, stupnicí A, B, C, kdy A je nejlepší výkon. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy na základě doporučení zkušební komise.

Pro přijetí do dramatického oboru jsou u dětí rozhodující tato kritéria:

 • pohybové dispozice (vnímání a orientace v prostoru, pohybová improvizace na dané téma)
 • mluvní předpoklady (slovní zásoba, artikulační vybavenost)
 • recitace – přednes básně nebo říkadla
 • představivost – práce s předmětem (zástupnou rekvizitou)

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 3 dnů ve vstupním foyer ZUŠ a na webu školy (www.zusnachod.cz). Nepřijatí uchazeči mají šanci na přijetí ještě během června či září poté, co současní či nově přijatí žáci nepotvrdí svůj nástup ke studiu.

Nástup do studia

Přijatí žáci se v prvním týdnu měsíce září dostaví k domluvě rozvrhu hodin (každý den od 13:00 do 17:00 hodin).

Přípravné studium dramatického oboru I. stupně ZUŠ (6 – 7 let)

 • Výuka probíhá 1x týdně 1vyučovací hodinu (45 min.) v kolektivu maximálně 10 žáků.

Základní studium dramatického oboru I. stupně ZUŠ (7 – 14 let)

 • Výuka probíhá 1x týdně ve 2 hodinovém bloku (90 min.) v kolektivu maximálně 10 žáků, od 3. ročníku v 3. hodinovém bloku (135 min.)

V 1. a 2. ročníku jsou vyučovány předměty:

 • Dramatická výchova
 • Práce v souboru

Od 3. ročníku jsou vyučovány předměty (3 hodiny týdně):

 • Dramatická výchova
 • Práce v souboru
 • Přednes

Základní studium dramatického oboru II. stupně ZUŠ (14 – 18 let):

 • Prohloubené studium zvoleného odborného zaměření

1. – 4. ročník – vyučované předměty (minimálně 2,5 – 3,5 vyučovací hodiny týdně):

 • Dramatická výchova
 • Sólový dramatický projev a přednes