ZUŠ

Školné

Úplata za vzdělávání na Základní umělecké škole v Náchodě (tzv. „školné“).

Úplatu za vzdělávání řeší zákon č. 561/2004 Sb. Dalšími prováděcími předpisy jsou § 8 a 10 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

Platba za pololetí:

 • hudební obor
  • individuální – 1300 Kč
  • individuální se zapůjčeným nástrojem – 1500 Kč
  • skupinová (2–4 žáci) – 1150 Kč
  • skupinová se zapůjčeným nástrojem – 1350 Kč
  • kolektivní výuka (přípravka, sborový zpěv) – 1100 Kč
  • sborový zpěv – jako druhé studijní zaměření hudebního oboru – 200 Kč
 • výtvarný obor
  • plošná tvorba – 1200 Kč
  • prostorová tvorba – 1200 Kč
  • počítačová grafika – 1300 Kč
 • taneční obor
  • přípravné ročníky – 1100 Kč
  • jednotlivé ročníky – 1200 Kč
 • literárně dramatický obor
  • přípravné ročníky – 1000 Kč
  • jednotlivé ročníky – I. stupně 1100 Kč
  • jednotlivé ročníky – II. stupně 1200 Kč

Slevy:

 • V případě dlouhodobé nemoci (1 měsíc a déle), lze na základě potvrzení lékaře a písemné žádosti rodičů požádat o vrácení školného za odpovídající dobu, nebo poskytnout slevu na další pololetí.
 • Již neposkytujeme slevu na další obor či další studijní zaměření.
 • Nově poskytujeme tzv. „rodinnou“ slevu. Třetí a další dítě z jedné rodiny, jehož sourozenci jsou v aktuálním školním roce žáky ZUŠ Náchod, má 50% slevu na jím navštěvované studijní zaměření či obor.

Úplata se provádí:

 1. bezhotovostní formou platby na účet ZUŠ Náchod vedený u ČSOB Náchod:
  číslo účtu 274272003/0300
  variabilní symbol = přidělené osobní číslo žáka dle platebního předpisu
 2. v krajním případě do pokladny školy – vystaven pokladní doklad

Ukončí-li žák vzdělávání bez důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, školné se dle Vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. nevrací.

V případě nezaplacení ve výše uvedeném termínu budou zákonní zástupci žáka prostřednictvím žákovské knížky vyzváni k urychlenému zaplacení. Pokud nebude platba do 7 dnů po upomínce uhrazena, bude zákonným zástupcům žáka doručena do vlastních rukou upomínka o neuhrazení úplaty za vzdělávání. Pokud nebude platba uhrazena do 5. října nebo 5. března, bude žák dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., § 7, odts. 1, písmeno d), vyloučen ze ZUŠ v Náchodě.

 

V Náchodě dne 24.4.2019