ZUŠ

Historie

ZUŠ Náchod logicky navazuje na předchozí vývoj hudebního školství a kulturních tradic regionu. Z mnoha soukromých hudebních ústavů, vedených často vynikajícími interprety, vznikla po zestátnění v únoru 1951 Hudební škola v Náchodě. Neměla však svoji budovu a učebny sdílela s tehdejší ZDŠ v Komenského ulici. S tím souvisela řada problémů, ale i přesto se Hudební škola Náchod stávala postupně významnou součástí kulturního života města.

V roce 1961 byly hudební školy přeměněny na Lidové školy umění a tím i výuka rozšířena na obory výtvarné, taneční a literárně dramatické. Za stávajících podmínek byl daný úkol zajišťován s velkými obtížemi.

Až v druhé polovině 80. let byla škole přidělena budova čp. 265 v Náchodě, která po náročné rekonstrukci a přístavbách mohla plně sloužit svému účelu a mohla také pojmout stále vzrůstající počet žáků.

Od 1. 9. 1990 došlo ke konceptuální změně, kdy se původní LŠU staly základními uměleckými školami. Zanedlouho - po uplatnění restitučního zákona byl objekt vrácen původním majitelům, se škola ocitla v nájemním vztahu a je opět před problémem, hledat nové definitivní umístění. Za pomoci a pochopení zřizovatele, Města Náchoda, byl takový objekt nalezen, byla vypracována projektová dokumentace a očekává se stavební realizace.

Český systém základních uměleckých škol je v celosvětovém měřítku naprosto unikátní a je proto častým předmětem obdivu zahraničních expertů.

Nicméně pedagogické výsledky ZUŠ Náchod jsou vynikající. Žáci všech oborů se úspěšně účastní soutěží, festivalů, výstav a přehlídek a dosahují významných ocenění v celostátním i mezinárodním měřítku. Každoročně odchází několik žáků ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách. Především se ale našim pedagogům podařilo vychovat stovky mladých lidí, kterým se umění stalo každodenní potřebou.

Za více než 60 let své činnosti se náchodská škola stala nedílnou součástí kulturně - společenského života nejen našeho města a okolí, ale i celého regionu.