ZUŠ

Obnovení prezenční výuky ZUŠ Náchod 11. května 2020

S potěšením vám oznamujeme, že od pondělí 11. května je možné se účastnit vzdělávacích aktivit v ZUŠ Náchod prezenční formou.
 
Jaká výuka se 11. května rozběhne?
 • Individuální výuka hudebního oboru – hudební nástroje a zpěv,
 • kolektivní výuka hudebního oboru (orchestry, soubory, sbory) s omezením počtu max. 15 žáků v učebně. Vaši vyučující vás o způsobu případného rozdělení do skupin budou informovat,
 • veškerá výuka ve výtvarném oboru,
 • veškerá výuka v tanečním oboru,
 • veškerá výuka v literárně-dramatickém oboru,
 • Přípravná hudebně-pohybová výchova - pouze ti žáci, kteří navštěvují jenom PHV (nemají nástoj či zpěv)
 • Nástrojový seminář.
Jaká výuka zůstává v distanční podobě?
 • Hudební nauka.
 • Přípravná hudebně-pohybová výchova - žáci, kteří vedle PHV už navštěvují hru na nástroj či zpěv.

V budově školy
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák předkládá při prvním vstupu do školy písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ZDE; stejné jako v ZŠ).
 • Ve vstupním foyer ZUŠ je umístěna nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou. Každý musí při vstupu do budovy tuto dezinfekci na ruce použít.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na výuku minimálně jednu roušku a sáček na její uložení.
 • Odkládání svrchních oděvů a přezutí bude probíhat ve třídách – toto platí pro žáky hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru. Žákyně tanečního oboru budou i nadále využívat své oddělené šatny.
 • Veškerá umyvadla na toaletách i chodbách jsou vybavena dávkovači s virucidním mýdlem a jednorázovými papírovými ručníky.
 • Větrání tříd bude probíhat buď průběžně, nebo minimálně po dobu 5 minut v každé vyučovací hodině.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
V učebně
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Maximální počet žáků v učebně je 15.
 • V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně.
 • U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny?
 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce takového žáka písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
A co teď?
1) Kontaktujte, prosím, svého třídního učitele emailem (prijmeni@zusnachod.cz) či telefonicky a sdělte mu, zda Vaše dítě nastoupí do prezenční výuky či zda bude pokračovat v distanční výuce a to do 8. května.
2) Pokud zvolíte prezenční výuku, která by měla probíhat dle původního rozvrhu (po dohodě je asi možná i změna), nezapomeňte své dítě vybavit podepsaným prohlášením.
 
 
Těšíme se na vás!
 
Zbyněk Mokrejš - ředitel